Verzuim

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u tot organiseren van een minimaal aantal diensten zoals; Ziektegevallen uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag melden bij de arbodienst of bedrijfsarts, binnen 8 weken opstellen Plan van Aanpak etc. Vervolgens kiest u zelf met welke diensten u wil uitbreiden, bijvoorbeeld; wanneer een werknemer voor de 2de keer ziek is een standaard huisbezoek.

Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie biedt u de volgende diensten;

 

* VerzuimbegeleidingMET EEN SNELLE EN INTENSIEVE AANPAK NAAR MINDER VERZUIM

Arenthals Verzuim en Reïntegratie pakt verzuim grondig aan. Intensief contact met werknemer en werkgever staat voorop. Hierdoor kan verzuim in uw bedrijf veel beter en sneller opgelost worden.

Als het ziekteverzuim langer duurt dan normaal zal Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie met een snelle en intensieve aanpak eerst de oorzaak van het verzuim achterhalen. Alleen wanneer je de échte oorzaak weet, kun je het verzuim pas effectief aanpakken en herhaling voorkomen. Wij zorgen er vervolgens voor dat met de werkgever én werknemer (al dan niet in overleg met de bedrijfsarts) goede afspraken gemaakt worden om zo snel mogelijk weer (geleidelijk) aan het werk te gaan. Daar is iedereen bij gebaat.

Terug naar boven


* Overleg met Bedrijfsarts / ArbodienstMINIMUM EISEN BEDRIJFSARTS / ARBODIENST

Als het verzuim langer dan een paar weken duurt zorgt Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie dat de zieke werknemer binnen 6 weken op gesprek bij de bedrijfsarts is geweest om te overleggen over mogelijkheden richting terugkeer werk.

Een aantal factoren is hierbij van belang.
Bijvoorbeeld:

 • Is er sprake van volledige of gedeeltelijke  arbeidsongeschiktheid,
 • Heeft de werknemer mogelijkheden om binnen de organisatie te werken aan zijn herstel (is er passend werk)?,
 • Wat is er verder nodig om ervoor te zorgen dat de werknemer het werk weer kan hervatten.

 

Terug naar boven* SMT (Sociaal Medisch Team) bijwonen / regelenONDERWERPEN

Tijdens het Sociaal Medisch Overleg bespreken de bedrijfsarts, de casemanager en uw P&O medewerker de volgende onderwerpen:

 • Langdurig zieke werknemer: prognose en reïntegratieadviezen;
 • Werknemers die regelmatig korte tijd ziek zijn;
 • Arbeidsgeschiktheidbevorderende maatregelen voor individuele werknemers;
 • Mogelijke ontslagaanvragen, dreigende uitvallers, outplacementprocedures en  werknemers met een ziekte (te bespreken op aangeven van de deelnemers aan het overleg);
 • Ziekteverzuimcijfers en verzuimoorzaken.

Indien geen apart beleidsmatig overleg wordt gehouden, kunnen ook aan de orde komen:

 • Mogelijke preventieve maatregelen naar aanleiding van de verzuimanalyse;
 • Arbo- en verzuimbeleid en algemene zaken die van invloed zijn op de veiligheid,  gezondheid of het welzijn van de werknemers.

 

Terug naar boven* Verzuimpreventie


Verzuimpreventie neemt een prominente rol in het aanbod van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat in uw bedrijf het verzuim minder wordt. Hieronder treft u een beknopt overzicht van de verzuimpreventie aanpak van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie aan.

OPZETTEN VAN EEN VERZUIMPROTOCOL EN VERZUIMBELEID

Door vooraf goede afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is als er sprake is van (dreigend) verzuim, kunnen we problemen achteraf vaak voorkomen.

Graag maak ik samen met u een goed verzuimbeleid en verzuimprotocol.

STIMULEREN VAN HET OPEN SPREEKUUR BEZOEK

Het open spreekuur heet ook wel eens het arbeidsomstandigheden- of preventiespreekuur. Een werknemer kan op het spreekuur altijd terecht bij de casemanager of vertrouwenspersoon ook als hij (nog) niet ziek is. Dit voorkomt uitval, bijvoorbeeld bij dreigend verzuim of (mogelijk) werkgerelateerde gezondheidsklachten.


Terug naar boven

 

* VerzuimgesprekkenWELKE SOORTEN VERZUIMGESPREKKEN VERZORGT ARENTHALS VERZUIMBEGELEIDING EN REÏNTEGRATIE VOOR U?

 1. Het 1ste gesprek volgt na de telefonische ziekmelding. Bedenk: de verzuimmelding is de  start van de terugkeer!
 2. Preventief verzuimgesprek. U maakt zich zorgen om uw medewerker. Hij ziet er moe uit, moppert veel, kortom u vraagt zich af of het wel goed met hem gaat. U hoeft dan zeker niet te wachten totdat de medewerker zich ziek meldt! Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie nodigt uw medewerker uit voor een gesprek met als doel: achterhalen van knelpunten, zowel privé als op het werk en bedenken van oplossingen om verzuim te voorkomen.
 3. Het terugkeergesprek. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie nodigt uw medewerker uit kort nadat hij is teruggekeerd op het werk. Dit kan veel informatie opleveren én herhaling voorkomen. Voor uw medewerker verlaagt dit de drempel om een volgende keer in gesprek te gaan of om hulp te vragen.
 4. Het frequent verzuimgesprek. Dit voeren we bij twee verzuimmeldingen in een maand en wanneer de medewerker zich meer dan 3 keer in 1 jaar ziek meldt. Vooral frequent kort verzuim kan een voorbode zijn van langere uitval, bijvoorbeeld als een werkgerelateerde oorzaak niet wordt aangepakt. Het kan met arbeidsomstandigheden te maken hebben, de inhoud van het werk, de verhoudingen met leiding en collega’s (bijv. een conflict) maar het kan ook zijn dat er iets wringt in de balans / verwachting tussen het werk en de privésituatie.


Terug naar boven* Huisbezoeken


Zodra de werknemer zich vanwege een klacht of ziekte ziek meld kan er een verzuimbezoek plaatsvinden. In gesprek met de werknemer stelt Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie nooit de klacht of ziekte ter discussie maar bespreekt het keuzegedrag van de werknemer. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie stimuleert de werknemer in dit gesprek om het werk weer geheel of gedeeltelijk te hervatten. Samen maken we concrete afspraken over het moment van werkhervatting maar ook, indien nodig, over de manier waarop de werkhervatting plaatsvindt. De verzuimrapporteur stimuleert in dat geval de werknemer mee te denken over werkhervatting in aangepaste werkzaamheden en/of werktijden zodat de werknemer en werkgever hierover afspraken kunnen maken. Op deze wijze wordt de drempel om het werk te hervatten verlaagd, zo wordt de verzuimduur beperkt.

Wanneer u twijfelt over de verzuimreden of legitimiteit van het verzuim of als u zich zorgen maakt, kan het verzuimbezoek ook als controlemiddel dienen. Wanneer u ervoor kiest om verzuimbezoek structureel op te nemen in uw  en uw medewerker hiervan ook op de hoogte is, verhoogt dit ook de drempel om te verzuimen. Hoe vaker u het verzuimbezoek inzet, hoe bewuster uw medewerker om zal gaan met de keuze om al dan niet te verzuimen. Hierdoor heeft het verzuimbezoek ook op langer termijn een preventieve werking.

Terug naar boven

 


* Wachttijd bemiddelingLang wachten op een behandeling? Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie zoekt voor uw werknemer een ziekenhuis met een kortere wachttijd. Als er een ziekenhuis gevonden is waar uw werknemer eerder terecht kan beslist uw werknemer zelf of hij/zij daar ook naartoe gaat. Onze wachttijdbemiddeling geldt voor alle soorten behandelingen! Als er gebruik gemaakt wordt van wachtlijstbemiddeling gaat dat niet ten koste van andere mensen. Het is dan een kwestie van nabellen en blijven nabellen, dit kost tijd maar beduidend minder geld dan wanneer uw medewerker, die in afwachting van de behandeling, langer thuis zit. Sommige ziekenhuizen zijn drukker dan andere en afspraken worden soms afgezegd.

Terug naar boven

 


* Ondersteuning bij WIA-aanvraag


Een werknemer die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, krijgt te maken met de WIA. Daarvoor moet een werknemer zelf een WIA-aanvraag indienen.

DE WIA-AANVRAAG

Uw werknemer ontvangt in de 87ste week van de arbeidsongeschiktheid een formulier voor de WIA-aanvraag van het UWV. De werknemer vult deze aanvraag in en stuurt hem voor de 91ste week terug.

Hierbij worden de volgende documenten toegevoegd:

 • Het formulier Oordeel van de werknemer, door de werknemer zelf
 • Plan van aanpak, kopie via werkgever
 • Eventuele Bijstellingen plan van aanpak, kopie via werkgever
 • Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak, kopie via werkgever
 • Eindevaluatie van het plan van aanpak, kopie via werkgever
 • Medische informatie, via bedrijfsarts
 • Probleemanalyse, via bedrijfsarts
 • Eventuele Bijstellingen van de probleemanalyse, via bedrijfsarts
 • Actueel oordeel bij de probleemanalyse, via bedrijfsarts

 

Als het reïntegratieverslag voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter dan zal het UWV de WIA-keuring uitvoeren. Voldoet het reïntegratieverslag niet aan de eisen, dan stelt het UWV de WIA-keuring uit en moet eerst het dossier op orde gemaakt worden, of meer inspanningen doen tot reïntegratie. Tijdens deze periode moet u het loon blijven doorbetalen. De maximale termijn voor uitstel is 12 maanden.

VERVROEGDE AANVRAAG WIA-KEURING

De WIA kan vervroegd aangevraagd worden. Dit kan zodra het tijdens de arbeidsongeschiktheid duidelijk wordt dat uw werknemer nooit meer zal herstellen van zijn medische klachten én dat er geen andere mogelijkheden meer zijn tot werken. Dit kan al na 13 weken. Het UWV keurt dan rond de 26e week. Dit heeft als voordeel dat bij erkenning voor de IVA regeling, u met het reïntegratietraject mag stoppen en het UWV dan 75% van het loon vergoedt.


Terug naar boven

 


* VZK (verhaal ziektekosten)VERHALEN LOON-LETSELSCHADE

Stel uw medewerker krijgt buiten zijn schuld, een auto-ongeluk en kan als gevolg daarvan zijn werk niet meer uitvoeren. Los van de persoonlijke gevolgen voor uw werknemer, betekent het schade voor u als werkgever. Want de financiële consequenties zijn voor u. Niet alleen bent u verplicht het loon door te betalen, maar misschien maakt u ook wel kosten voor vervanging.

SCHADE VERHALEN OP 3DE PARTIJ

Is een ongeval veroorzaakt door een derde partij, dan hebt u de mogelijkheid (een deel van) de loonschade te verhalen op diens verzekering. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie kan hiervoor de hulp inroepen van een advocatenkantoor in Middelburg. Deze werkt alles uit en zorgt voor een goede afhandeling van de zaak. Bovendien kan hij de mogelijkheden onderzoeken om ook de letselschade van uw werknemer te verhalen.

Terug naar boven

 

* Overleg met UWV


Daar waar nodig zal de casemanager overleg voeren met het UWV. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onafhankelijk deskundigenoordeel of vervroegde WIA-keuring.


Terug naar boven

 

* Budget coach

Het personeel van uw onderneming is de belangrijkste bron van productiviteit. Een goed functionerende en gemotiveerde medewerker is immers goud waard. Een medewerker met financiële problemen of schulden functioneert slechter op zijn werk. Het kan een flinke doorwerking hebben op zijn prestaties op de werkvloer. Dit kunt u merken aan fysieke zaken als een verhoogd (ziekte)verzuim maar ook bijvoorbeeld de vraag om een voorschot op salaris of een loonbeslag van een schuldeiser. Het is belangrijk om bij een eerste signaal adequaat te reageren. Een budgetcoach kan hier uitkomst bieden. Samen met werknemer en werkgever wordt gekeken hoe de medewerker weer snel optimaal kan functioneren.

In overleg bezoekt de budgetcoach de medewerker aan huis of op kantoor. In een aantal sessies kan de financiële situatie weer op orde worden gebracht. 

Terug naar boven