Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie, gevestigd te Goes.
- de werkgever: de wederpartij van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie.
- de werknemer: iedere persoon die door middel van een
arbeidsovereenkomst bij de werkgever in dienst is of daarmee wordt
gelijkgesteld. In het kader van projectovereenkomsten tussen Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie en de werkgever wordt mede als werknemer beschouwd: iedere persoon die door de werkgever als werknemer wordt aangewezen.
- ex-werknemer: werknemer die niet meer bij de werkgever in dienst
is, maar die vanwege eigenrisicodrager schap van de werkgever voor
Ziektewet of Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
op basis van losse verrichtingen door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie wordt begeleid bij arbeidsongeschiktheid.
- dienstverlening: de in enige overeenkomst tussen Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie en de werkgever genoemde diensten.
- een overeenkomst van opdracht waarbij tegen betaling van een verrichting door de werkgever diensten worden verleend in het kader van verzuimbegeleiding, reïntegratie, preventie en arbeidsomstandighedenadvisering en overige diensten.
- een project: door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie op projectbasis te verlenen diensten in het kader van reïntegratie, preventie, arbeidsomstandigheden -advisering en overige diensten.
- het verzuimpercentage: het aantal ziektedagen van alle werknemers
in kalenderdagen in de verslagperiode als percentage van het aantal
beschikbare kalenderdagen van alle werknemers in de verslagperiode,
waarbij 1 week gelijk is aan 7 dagen per persoon. De eerste ziektedag
is de dag waarop volgens de aangifte de werknemer voor het eerst
wegens ziekte niet werkzaam is voor de werkgever of tijdens het werk
ziek naar huis vertrekt. De laatste ziektedag is de dag vóór de dag
waarop de werknemer weer in staat is volledig het werk te hervatten.
- tarieflijst: overzicht waarop de door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie aangeboden diensten staan met de daarbij voor dat jaar behorende standaardprijs.
- maximeringen: de maximum hoeveelheid van een bepaalde dienst
zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht, waarbij diensten op basis van losse verrichtingen in rekening worden gebracht.
Artikel 2 Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten en bij
voortzetting/verlenging van overeenkomsten tussen Arenthals Verzuimbegeleiding en Re-integratie enerzijds en de werkgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting
van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins
tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat
de werkgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de werkgever.
Algemene Voorwaarden 2011
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
c. Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan,
tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen
ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie aan de werkgever
schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
e. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie verplicht zich om de Werkgever hiervan tijdig schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van
kracht zijn indien dit schriftelijk door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie is bevestigd.
b. Als er van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat dat het recht van
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie één of meer aan Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de werkgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
Artikel 4 Overeenkomst van Opdracht
a. Een Overeenkomst van Opdracht wordt naar de wensen van de werkgever
samengesteld uit een aantal diensten.
b. Wijzigingen in een Overeenkomst van Opdracht zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie zijn bevestigd. Bij een dergelijke wijziging heeft Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie het recht de tarieven te wijzigen.
Artikel 5 Incidentele diensten, waaronder
begrepen losse verrichtingen
a. Op verzoek van de werkgever kan Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie incidentele diensten verrichten.
b. Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen
een Overeenkomst van Opdracht en de frequentie daarvan gelden eveneens als
incidentele diensten.
c. Incidentele diensten zullen op basis van de actuele Arenthals Verzuimbegeleiding en Re-integratie tarieflijst, dan wel op basis van een andere schriftelijke afspraak met de werkgever, achteraf aan de werkgever worden gefactureerd.
Algemene Voorwaarden 2011
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
Artikel 6 Projecten
a. De tussen de werkgever en Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie overeengekomen projecten worden omschreven in de projectovereenkomst.
b. Projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij
anders overeengekomen. Bij opdrachtverlening is de werkgever 50%
van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van het
project worden gefactureerd.
c. Indien de werkgever meer dan twee maanden geen actie meer
onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie constateert dat de werkgever geen actie onderneemt, informeert hij de werkgever schriftelijk over het voornemen om het project als beëindigd te
beschouwen. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie stelt de werkgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen.
Indien de werkgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.
d. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede
uren op basis van het uurtarief aan de werkgever in rekening gebracht.
In dit geval zal Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie het verschuldigde twee wekelijks achteraf factureren.
Artikel 7 Duur, opzegging en ontbinding
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze
aangegaan voor de duur van één jaar.
b. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.
c. Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder sub d tot en met sub f niet mogelijk.
d. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
- de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
- voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
e. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit
ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
f. Voorts is Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie in redelijkheid niet kan worden verlangd.
g. Overgang van onderneming of fusie is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
Algemene Voorwaarden 2011
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
Artikel 8 Termijnen en annulering
a. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn
vermeld, zal Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie zijn diensten verlenen binnen de voor Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie gangbare termijnen.
b. Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex)
werknemer komt in ieder geval voor risico van de werkgever.
c. Annulering van afspraken betreffende individuele (ex)werknemers
dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
d. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 (ex)werknemer, doch
niet meer dan 15 (ex)werknemers, dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor
de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
Daarbij wordt door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie 10% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
e. Annulering van afspraken betreffende meer dan 15 (ex)werknemers of
betreffende een project dient uiterlijk 3 weken voor de afgesproken dag
te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie 10% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
f. Indien annulering niet of te laat geschiedt, of de (ex) werknemer niet
verschijnt, is Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort zijn recht op betaling van alle in deze door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie gemaakte kosten.
Artikel 9 Uitvoering dienstverlening
a. De werkgever verstrekt Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie alle informatie die Arenthals Verzuimbegeleiding en Re-integratie nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
b. Bij ziekmeldingen wordt voor de vastlegging van de start van de
dienstverlening, als datum van binnenkomst, de datum van de registratie
bij Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie beschouwd.
c. De werkgever verleent de medewerkers van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
d. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds
te wijzigen.
Artikel 10 Tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten
a. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de werkgever.
b. De tarieven van Overeenkomst van Opdrachten zijn telkens voor ten hoogste één
contractperiode geldig. Daarnaast zullen de tarieven van losse verrichtingen, conform lid c, per 1 januari van ieder jaar worden geïndexeerd.
Algemene Voorwaarden 2011
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
c. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie behoudt zich het recht voor de tarieven van Overeenkomst van Opdrachten jaarlijks aan te passen conform door het CBS in het jaar voorafgaand aan de tariefsverhoging gepubliceerd. Deze
tariefsaanpassing middels indexering gaat in per 1 januari van ieder jaar voor nieuwe contracten en de contracten die per 1 januari worden verlengd. Voor de overige lopende contracten telkens na ommekomst van een periode van 12 maanden van deze overeenkomst.
d. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie behoudt zich het recht voor tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden per einde
overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen. De werkgever wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie binnen 30 dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij dergelijk bericht vindt geen stilzwijgende verlenging plaats.
e. Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld,
zijn niet inbegrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of
overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na
voorafgaand overleg met de werkgever derden worden ingeschakeld
voor de aan de werkgever te leveren diensten, worden de kosten
hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie, aan de werkgever in rekening gebracht. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van
inlichtingen bij de curatieve sector en het opvragen van medische
dossiers bij de voormalige arbodienst, alsmede kosten verbonden aan
door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen - ook indien hierover geen voorafgaand overleg met de werkgever heeft plaatsgevonden - in ieder geval voor rekening van de
werkgever.
j. In een situatie als bedoeld in artikel 9 sub e is Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten achteraf te factureren.
Artikel 11 Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie
die het verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat het toestemming heeft verkregen.
b. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 11a opleggen aan zijn medewerkers en alle bij de uitvoering van
diensten ingeschakelde derden.
c. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie zal van de werkgever en van de betrokken (ex)werknemers een dossier bijhouden.
d. Slechts de (ex)werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemersdossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende (ex)werknemer.
Algemene Voorwaarden 2011
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
Artikel 12 Facturering en betaling
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de werkgever binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie te betalen.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de werkgever, zonder dat
een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de werkgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. De werkgever zal door Arenthals Verzuimbegeleiding en Re-integratie tijdig op de hoogte worden gesteld van voornoemde opschorting van
zijn dienstverlening. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de
werkgever om hierover relevante mededelingen te doen aan zijn werknemers. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de werkgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
c. Voor het geval naar het oordeel van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie de financiële positie van de werkgever risico’s met zich meebrengt, is Arenthals Verzuimbegeleiding en Re-integratie gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie voor schade voortvloeiend uit de door hem - eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten -verrichte diensten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie ter zake daadwerkelijk op derden kan
verhalen.
b. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de werkgever of een (ex)werknemer door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
c. Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
d. De werkgever vrijwaart Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de (ex)werknemers van werkgever.
e. Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmerd en die
in redelijkheid niet voor risico van Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie behoort te komen.
Algemene Voorwaarden 2011
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
f. Ingeval Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige arbodienst van de werkgever, is Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
g. Werkgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter
beperking van de schade waarvoor hij Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie aansprakelijk wil stellen.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle door Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank in Middelburg bevoegd.
Arenthals Verzuimbegeleiding en Reïntegratie
Rossinipad 21
4462 JT Goes
T 06-42638953
E info@arenthalsverzuim.nl
I www.arenthalsverzuim.nl
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende
contracten per 1 januari 2011 en alle contracten die vanaf die datum
worden aangegaan of verlengd.